2.1.5. Kitap Bölümü ve Diğer Kısımlar (Önsöz-Mukaddime-Takdim Sunuş-Ekler)


Kitap bölümü veya diğer kısımlar dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, thk./nşr. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Bölüm Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.
  • Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.

____________________

  • Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, trc. Ali Dere, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.
  • Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

____________________

  • John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly ve dğr. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
  • Kelly, “Seeing Red”, 81-82.
Kitap bölümü veya diğer kısımlar kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı.  “Bölüm Adı”. Kitap Adı.  Thk./Nşr. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı. Cilt: Sayfa Nummarası. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

Örnek Kullanım:

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. Ed. John D. Kelly – Beatrice Jauregui – Sean T. Mitchell – Jeremy Walton. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. Trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.