1.7.1. Türkçe Kaynak İsimlerinin Yazımı


Türkçe’de kitap, dergi ve makale adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılır:

Zâhid es-Saffâr’ın Hayatı ve Kelâm Yöntemi

Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile’ye Göre Mukallidin İmanı