1.16. Kısaltmalar Tablosu


Tablo halinde aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmamalıdır. Bunun yerine eser ismi uygun şekilde kısaltılarak yazılmalıdır.

Türkçe İngilizce
a.mlf. Aynı müellif Id The same person
Bk. / bk. Bakınız See Please, see
b.y. Basım yeri yok s.l. Sine loco (Without place [of publication)
bs. Basım, Baskı  
c. Cilt vol. Volume
Der. / der. Derleyen    
Ed. / ed. Editör Ed. / ed. Editor / Edited by
Erişim Erişim Tarihi Accessed Access Date
Haz. / haz. Hazırlayan    
Krş. /krş. Karşılaştırınız cf. Compare
Ktp. Kütüphanesi Lib. Library
md. Madde    
M.Ö. Milâttan önce BC Before Christ
M.S. Milâttan sonra AD Anno Domini
nr. Numara no. Numara/Sayı
Nşr. / nşr.

Thk. / thk.

Neşreden

Tahkik eden

Ed. / ed. Editor

Edited by

    MS Manuscript
ö. Ölümü, vefat tarihi d. Died/death
Sad. / sad. Sadeleştiren    
sy. Sayı no. Isssue
Trc. / trc. Tercüme eden Trans. Translator
ts. Tarihsiz nd . No date
Tsh. / tsh. Tashih eden    
vb. Ve benzeri etc. et cetera
v.dğr. Ve diğerleri et al. And other people
vr. Varak    
y.y. Yayıncı bilinmiyor s.n. Sine nomine (Without name of publisher)

Kısaltmalar yazıldıktan sonra boşluk bırakılmalıdır. Özellikle sık kullanılan “Bk.” ve “s.” ile vefat tarihi gösteren “ö.” kısaltmalarından sonra boşluk verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca “.”, “,” gibi noktalama işaretlerinden sonra da boşluk bırakılmalıdır.