2.1. Kitapların Kaynak Gösterimi


Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.
  • Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

____________________

  • Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yayınları, 2011), 57.
  • Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-115.

____________________

  • Ebû İshâk İbrâhzim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.
  • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2: 143.

____________________

  • Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99z-100.
  • Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.
Tek yazarlı kitap kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Nşr. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.