1.6. Müellif İsimlerinin Yazımı


Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır: Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (ö. 534/1139).

Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır, vefat tarihleri hal eklerinden sonra yazılır.

Hatalı kullanım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru kullanım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir: Şu‘be.

Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmamalıdır.

Hatalı kullanım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

Doğru kullanım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

“Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilmelidir.

Hatalı kullanım: Abdülkâdir, Gâyetü’l-merâm

Doğru kullanım: Abdülkādir, Gāyetü’l-merâm