2.1.1. Books by a Single Author


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.
The format for citing books by one author in footnotes:
First Reference1 Author’s First Name and Last Name, Title of Book, Printing Number (Place of Publication: Publisher, Year of Publication), Page Number.
Subsequent References 2 Author’s Last Name, Title of Book, Page Number.

Examples:

  • Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Second Printing (Istanbul: Insan Publication, 2003), 15.
  • Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

____________________

  • Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (Istanbul: Düşün Publication, 2011), 57.
  • Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-115.

____________________

  • Ebû İshâk İbrâhzim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, ed. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.
  • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2: 143.

____________________

  • Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99-100.
  • Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.
The format for citing books by one author in bibliography:
Bibliography Author’s Last Name, First Name, Title of Book. Place of Publication: Publisher, Year of Publication.

Examples:

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. Second Printing. Istanbul: Insan Publication, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. Istanbul: Düşün Publication, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Ed. Angelika Brodersen. Second Vol. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Görüntülenme: 2438 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:48
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015