12.1. Sözlük-Arap Harfli

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Abdülbâkî, 1945).

… (Tehânevî, 1996).

… (İbn Manzûr, ts.).

… (Ziriklî, 2002).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Abdülbâkî, 1945).

… (Tehânevî, 1996).

… (İbn Manzûr, ts.).

… (Ziriklî, 2002).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Abdülbâkî, 1945, 2/333).

… (Tehânevî, 1996, 2/67-69).

… (İbn Manzûr, ts., 4/2776).

… (Ziriklî, 2002, 1/101).

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.

Tehânevî, Muhammed Aʿlâ b. Ali. Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. nşr. Ali Dahrûc & Abdullah Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.

Ziriklî, Hayreddin. el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim. nşr. Züheyr Fethullah. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002.

  • Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
  • Biyografik eserler de sözlük türü kapsamında atıf ve kaynakçada belirtilir.
EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015