2.8. Kitap-Neşir

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968).

… (Teftâzânî, 1988).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968).

… (Teftâzânî, 1988).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968, 3/67).

… (Teftâzânî, 1988, 22-24).

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr & Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Hadis, 3. Basım, 1968.

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988.

  • Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
EndNote programında “Neşreden”, “Editör/Editor” olarak girilir.  Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” olarak kaydedilir.

EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015