22. Dipnot Vermek

  • Dipnot, metinde görüntülenen dipnot referans numarası ile dipnot metninden oluşur. Dipnot referans numarası, noktalama işaretlerinden sonra konulur.

Nokta:

Hatalı Kullanım: … 534/1139 yılında vefat etti1.

Doğru Kullanım: … 534/1139 yılında vefat etti.2

Virgül:

Hatalı Kullanım: Mâtürîdî’den sonraki süreçte Mâverâünnehir’de kelâm karşıtlığının güçlenmesi, Hanefî âlimlerin kelâmdan çok fıkıhla ilgilenmeleri ve bu ilme dair eserler telif etmeleri1, 5./11. yüzyılın son yarısında bölgede Eş‘arîlerle fikrî tartışmaların yoğunlaştığı döneme kadar kelâm ilminin geri planda kalmasına neden olmuştur.

Doğru Kullanım: Mâtürîdî’den sonraki süreçte Mâverâünnehir’de kelâm karşıtlığının güçlenmesi, Hanefî âlimlerin kelâmdan çok fıkıhla ilgilenmeleri ve bu ilme dair eserler telif etmeleri,2 5./11. yüzyılın son yarısında bölgede Eş‘arîlerle fikrî tartışmaların yoğunlaştığı döneme kadar kelâm ilminin geri planda kalmasına neden olmuştur.

  • Bir dipnotta birden fazla kaynak yazılacak ise kaynaklar kronolojik sıraya göre klasik kaynaklar, yeni araştırma ve incelemeler (kitaplar/makaleler) ve ansiklopedi maddeleri şeklinde sıralanır. İki esere ait bilgiler, noktalı virgülle (;) ayrılır. Arapça metinlerde ise (؛) işareti kullanılır.

Muvaffak b. Ahmed el-Mekkî, Menaḳıbu Ebî Ḥanîfe (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1401/1981), 54; Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, 132.

  • İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarası belirtilmelidir. Eser ciltli olsun olmasın sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.
  • Dipnotlarda dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmamalıdır. I, 17 şeklinde değil 1/17 olarak yazılmalıdır.
  • Makalelerin cilt ve sayı numaralarının arasında boşluk yazılmaksızın eğik çizgi (/) kullanılmalıdır:

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/2 (Aralık 2018), 45

  • Dipnotlar tez ve kitap gibi sayfa sayısı fazla çalışmalarda, her bölümde bir (1) sıra numarasından başlatılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

22. Dipnot Vermek” hakkında 2 yorum var.


Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015