1.11. Hadis Kaynaklarının Belirtilmesi


Hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî isimlerinden sonra virgül, sonrasında Kitâb (Bölüm) adı ve Bâb numarası belirtilir.

Müellif “Kitâb / Bölüm Adı” Bâb No.
Buhâri “İlim” 12
Ebû Dâvûd “Edeb” 3
İbn Mâce “Ahkâm” 2
Tirmizî “Menâkıb” 28
Nesâî “Eşribe” 6
Dârimî “Diyât” 24

Buhârî, “İlim”, 12 (Buhârî’nin, Sahîh adlı eserinin İlim bölümünün 12. bâbı).

Ebû Dâvûd, “Edeb”, 3 (Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinin Edeb bölümünün 3. bâbı).

İbn Mâce, “Ahkâm”, 2 (İbn Mâce’nin Sünen adlı eserinin Ahkâm bölümünün 2. bâbı).

Tirmizî, “Menâkıb”, 28 (Tirmizî’nin Sünen adlı eserinin Menâkıb bölümünün 28. bâbı).

Nesâî, “Eşribe”, 6 (Nesâî’nin Sünen adlı eserinin Eşribe bölümünün 6. bâbı).

Dârimî, “Diyât”, 24 (Dârimî’nin Sünen adlı eserinin Diyât bölümünün 24. bâbı).

Müslim’in Sahîh adlı eseri ile İmam Mâlik’in Muvatta’ında Kitâb adı ve hadis numarası belirtilir.

Müellif “Kitâb / Bölüm Adı” Hadis No.
Müslim “Ticârât” 45
Muvatta’ “Cenâiz” 1

Müslim, “Ticârât”, 45 (Müslim’in Sahîh adlı eserinin Ticârât bölümünün 45. hadisi).

Muvatta’, “Cenâiz”, 1 (İmam Mâlik’in Muvatta’ adlı eserinin Cenâiz bölümünün 1. hadisi).

Müsned’de ve diğer hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz. İstenilmesi halinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası verilebilir Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289 (8716).

Müellif Adı Eser Adı Cilt: Sayfa
Ahmed b. Hanbel Müsned 2: 300
İbn Huzeyme Sahîh 1: 230
Tayâlisî Müsned 7

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2: 300 (Ahmed b. Hanbel’ in Müsned adlı eserinin 2. cildinin 300. sayfası).

İbn Huzeyme, Sahîh, 1: 230 (İbn Huzeyme, Sahîh adlı eserinin 1. Cildinin 230. sayfası).

Tayâlisî, Müsned (Beyrut: y.y., 1985), 7 (Tayâlisî’nin Müsned adlı eserinin Beyrut 1985 baskısının 7. sayfası).