2.1.7. Osmanlıca ve Arapça Eserler (Neşir-Tahkik)

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Osmanlıca ve Arapça eserler dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr./thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt: Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî, 3. Baskı (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968), 3: 142.
 • Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2: 162.

____________________

 • Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 43-57.
 • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 1: 52.

____________________

 • Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.
 • Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.
Osmanlıca ve Arapça eserler kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı. Baskı Sayısı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

Örnek Kullanım:

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. Nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî. 3. Baskı. 3 Cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 2 Cilt. Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988.

2.1.7. Osmanlıca ve Arapça Eserler (Neşir-Tahkik)” hakkında 6 yorum var.


 1. öncelikle çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederim.

  Zotero proğramında İsnad sistemi Naşir’in kim olduğunu referansa yansıtmamaktadır.

 2. Dipnotta Türkçe ve İngilizce eserlerin bütün harfleri büyük harfle başlarken Arapça eserlerde bu kuralın dışına neden çıkılıyor?

  1. Mustafa Bey,
   Arapça eserlerin yazımı hususunda DİA esas alınmıştır.DİA imla esasları kısmında gerekçe yer almaktadır.
   Slm

 3. Selamün aleyküm.
  Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı için kaynak verecek olduğumuzda nasıl bir yol izlemeliyiz. 13 farklı kişinin tahkikinin yanı sıra merhum Bekir Topaloğlu da adı geçmektedir. Bu konuda tereddüt yaşadığım için yardımcı olabileceğinizi düşündüm. Hürmetler.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015