2.1.7. Osmanlıca ve Arapça Eserler (Neşir-Tahkik)


Osmanlıca ve Arapça eserler dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr./thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt: Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî, 3. Baskı (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968), 3: 142.
  • Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2: 162.

____________________

  • Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 43-57.
  • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 1: 52.

____________________

  • Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.
  • Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.
Osmanlıca ve Arapça eserler kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı. Baskı Sayısı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

Örnek Kullanım:

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. Nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî. 3. Baskı. 3 Cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 2 Cilt. Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988.