2.1.8. Sözlüklerin Kaynak Gösterimi


Sözlüklerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Kitap Adı, nşr./thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Miladi), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Muhammed Fuâd Abdülbâkī, “Ecl”, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), 2: 332.
  • Abdülbâkī, “Ecl”, 2:337.

____________________

  • Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî, “Delîl”, Keşşâfi ıstılâhâti’l-fünûn, nşr. Ali Dahrûc-Abdullah Hâlidî, 2 cilt (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), 1: 793-799.
  • Tehânevî, “Delîl”, 1: 797.
Sözlüklerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşredenin/Tahkik Edenin Adı Soyadı. Cilt: Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

Örnek Kullanım:

Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. “Ecl”. el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. 2: 332-337. Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945.

Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. “Delîl”. Keşşâfi ıstılâhâti’l-fünûn. Nşr. Ali Dahrûc – Abdullah Hâlidî. 1: 793-799. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.