2.2. Yazma Eserlerin Kaynak Gösterimi


Yazma eserlerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı, Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, nr. Kayıt Numarası, Varak Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı, Varak Numarası

Örnek Kullanım:

  • Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 77b.
  • Keşşî, et-Temhîd, 79a.

____________________

  • Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3893, 1a.
  • Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd,
Yazma eserlerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Adı Soyadı. Yazma Eser Adı. Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası: Varak Numarası. Kütüphane Adı.

Örnek Kullanım:

Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Kütüphanesi.

Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd. Esad Efendi, 3893: 1a-215a. Süleymaniye Kütüphanesi.