۱. قواعد کلی

 • اگر نویسندگان یک اثر دو شخص باشد میان نامِ آن دو نویسنده حرف واو (و) به عنوان فاصل میآید.

مثال: جعفر شعار و حسن انوری، غمنامه رستم و سهراب (تهران: شرکت چاپ و انتشارات علمی، ۱۳۷۰)، ۹۲.

Z      نام-نام خانوادگی نویسنده­های مانند عمر سیف الدین، احمد جودت پاشا که از هم تشخیص دادن آنها غیر ممکن است در اندنوت (Endnote) پس از نام کامه (،) اضافه گردیده ثبت می­شود. در زوترو (Zotero) در محل نام آنگونه که هست نوشته می­شود.

محل نام اندنوت:                             عمر سیف الدین،

احمد جودت پاشا،

محل نام و نام خانوادگی زوترو:         عمر سیف الدین

احمد جودت پاشا

 • اگر از عین نویسنده اثر دیگری در عین پاورقی بشکل متوالی بیشتر از یکبار به عنوان مرجع ذکر گردد در آن صورت در قسمت دوم و بعدی در محل «نام و نام خانوادگی نویسنده»، «عین نویسنده» نوشته می‌شود.

مثال: عبدالحی حبیبی، در چهار سال چی کردیم (کابل: مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنگ و توریزم، ۲۰۰۶)، ۵۲. عین نویسنده، جنبش مشروطیت در افغانستان (قم: انتشارات احسان، ۱۳۷۲)، ۲۱.

 • در صورتی که تعداد نویسنده سه و یا بیشتر باشد در پاورقی بعد از ذکر نام و نام خانوادگی‌ نویسنده اول، در داخل گیومه «و دیگران» نوشته می‌شود. به همین منوال در منابع بعد از نويسنده ها ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده اول «و دیگران» نوشته می‌شود.
 • اگر تعداد ویراستار سه و یا بیشتر باشد در آن صورت در پاورقی بعد از ذکر ویراستار نخست «و دیگران» ذکر می‌گردد. به همین منوال در منابع بعد از ذکر نام و نام خانوادگی ویراستار اول در داخل گیومه «و دیگران» نوشته می‌شود.
 • به عنوان قواعد کلی، در پاورقی مشخصات اسمی اثر، با کامه (،) و در منابع با نقطه (.) فاصله داده می‌شود.
 • هنگام ارجاع دهی بیشتر از یک اثر، معلومات دو اثر با کامه نقطه دار (؛) از هم جدا می‌گردد.

مثال: نام خانوادگی نویسنده، نام انتشارات، شماره صفحه؛ نام خانوادگی نویسنده، نام انتشارات، شماره صفحه.

 • برای نشان دادن صفحه از حرف اختصاری «ص» استفاده نمیشود.
 • شماره جلد بدون استفاده از حرف اختصاری «ج» نوشته می‌شود. میان شماره جلد و یا شماره صفحه از خط بر مایل (/) استفاده می‌شود.

مثال: ابوالفضل محمد بن المکرم، لسان العرب (بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶)، ۱۰/۱۳۴.

در نمایش شماره جلد از اعداد رومی استفاده نمی‌گردد.

  استفاده نادرست: V/۱۱       استفاده درست: ۵/۱۱

 • شماره آثاری که دارای جلدهای متشکل از دو قسم باشد، در داخل قوس ذکر می‌شود.

مثال: المغنی ۶ (۲)/۱۲۱.

 • در ارجاع­دهی مقاله، میان مجله، جلد و شماره مسلسل خط بر مایل (/) استفاده می‌شود.

مثال: مجله دیوان ۱/۲ (سرطان ۱۳۹۹)، ۶۳.

 • نوبت چاپ اثر بدون استفاده از حرف اختصاری «ن چ» به شکل واضح «چاپ ۸.» نوشته می‌شود. این معلومات در منابع، قبل از ذکر تاریخ چاپ بیان می‌گردد. به شکل «چاپ ۱.» به بیان نخستین چاپ اثر نیاز نیست.
Z      در نرم آفزارهای مانند اندنوت و زوترو نوبت چاپ تنها با عدد نوشته می­شود؛ نقطه و افاده چاپ (. چاپ) ذکر نمی­گردد. آثاری که معلومات چاپی ندارند معلومات «شماره چاپ موجود نیست» ضمیمه نمی­­شود.

مثال: صفار، ابو اسحق ابراهیم الزاهد. تلخیص الادله القواعد التوحید. تحقیق. هشام ابراهیم محمود. جلد ۲. قاهره: دارالسلام، ۱۴۳۱/۲۰۱۰.

 • اسم­های آثار (کتاب، مجله، دائرة المعارف، لغت­نامه، آثار خطی، پایان نامه، راپور، روزنامه و امثالهم) با خط بر (ایتالیک) نوشته می­شود. اسم­های آثار به شکل «عین اثر» و یا «عین نویسنده» ذکر نمی­گردد. به عوض این، نام اثر را به شکل مناسب مختصر ساخته «عنوان کوتاه (Short Title)» استفاده شود.

مثال استفاده اولی: بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسمعیل. الجامع الصحیح. نشر. محمد زبیر بن نصر. جلد ۸. بی جا.: دار طوق النجاة، چاپ دوم، ۱۴۲۲/۲۰۱۰.

مثال استفاده دومی: ابو اسحق ابراهیم الزاهد الصفار، تلخیص الأدلة لقواعد التوحید. تحقیق. هشام ابراهیم محمود (قاهره: دارالسلام، ۱۴۳۱/۲۰۱۰)، ۲/۱۴۳.

 • فصل کتاب، ماده فرهنگ لغت، ماده دائرة المعارف، عنوان مقاله، عنوان اعلامیه، پیام رسانه­های اجتماعی، نام برنامه­های تلویزیونی و اثر موسیقی داخل گیومه نوشته می­شود.
 • وقتی در منابع، آثاری مانند فصول کتاب، اعلامیه چاپی و ماده دائرة المعارف درج می­گردد باید دامنه صفحه در آخر نه، بلکه قبل از ذکر معلومات چاپ بیان شود. تنها در اثرهای مانند مقاله، دامنه صفحه در آخر قرار داده می­شود.

مثال: اکون، عمر فاروق.» علی مصطفی افندی». دايره‌المعارف ریاست امور دینی ترکیه. ۲/۴۱۶-۴۱۷. انقره: انتشارات ریاست سازمان امور دینی ترکیه، ۱۹۸۹.

نافع، عتیق الله. «حکم فرزندآوری بوسیله القاح مصنوعی از منظر فقه اسلامی». دیوان ۱/۲ (۱۳۸۹)، ۸۶-۸۹.

 • قبل از قوس که در آن معلومات چاپ، جا داده شده است در ارجاع دهی نخست یک اثر، کامه استفاده نمی شود.

مثال:

استفاده نادرست: يوسف قرضاوي، مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام، (بيروت: دار الفكر، ۱۴۲۸)، ۱۷۸.

استفاده درست: يوسف قرضاوي، مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام (بيروت: دار الفكر، ۱۴۲۸)، ۱۷۸.

 • آدرس دسترسی تنها در منابع نوشته می شود. نوشتن آن در پاورقی در هنگام صفحه آرای نمودن اثر، با دشواری مواجه می سازد. بعد از تذکر «دسترسی» دونقطه (:) استفاده نمی شود. پس از آدرس دسترسی نقطه گذاشته نمی شود. گذاشتن نقطه، سبب می گردد تا ارتباط URL (Uniform Resource Loader) (لینک) به هم بخورد.
Z      در نرم افزار اندنوت به شکل «محقق»، «ناشر»، «ساده سازی کننده» و «تهیه کننده»، «ویراستار» ثبت می شود. در زوترو «سری ویراستار/Series Editor» ثبت می شود.

Z      در نرم افزارهای مانند اندنوت و زوترو شماره جلد و چاپ ثبت گردیده کلمات «جلد» وx» ، چاپ» نوشته نمی شود. این ها در شابلون قرار می گیرد.

Z      شماره DOI (شناسه شی دیجیتال Digital Object Identifier) مقاله در کتابخانه اندنوت بدون ضمیمه https://doi.org/ به شکل ۱۰٫۱۸۵۰۵/cuifd.۱۲۵۸۲ ثبت می گردد، پیشوند «https://doi.org/» در شابلون قرار دارد.

 • تاریخ چاپ منابع کلاسیک به شکل هجری قمری/میلادی «۵۳۴/۱۱۳۹» نوشته می­شود.

مثال: حافظ الدین محمد البزازی، الفتاوی البزازية (بولاق: المكتبة الكبرا الاميرية، ۱۳۱۰/۱۸۹۲)، ۲۴۳.

Z      در مطبعه های که معلومات چاپ اثر به گونه هجری/میلادی استفاده شده در نرم افزار اندنوت مشخصات تاریخ به شکل ۱۴۲۲/۲۰۰۱ در محل سال (Year) نوشته می­شود.

 

Was this page helpful?

پاسخی بگذارید