1. Genel İlkeler

İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Örnek:
Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015), 55.

 • Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.

  EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,

  Ahmed Cevdet Paşa,

  Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin

  Ahmed Cevdet Paşa

 • Aynı yazarın aynı dipnotta birden fazla çalışması peş peşe kaynak olarak belirtilecekse ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” alanına “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır.

  Örnek:
  Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri (Ankara: TDV Yay., 2010), 56; a.mlf., “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü’l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (1997), 317-331.

  Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

  Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

  Kaynakçada künye bilgileri ayrılırken, vd., ts. gibi sonu nokta ile biten kısaltmalardan sonra ikinci bir nokta kullanılmaz.

  Genel kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri virgül (,) ile kaynakçada ise nokta (.) işareti ile ayrılır.

  Birden fazla esere atıf yapılırken iki eserin künye bilgileri noktalı virgülle (;) ayrılır.

  Örnek: Yazar soyadı, yayın adı, sayfa; Yazar soyadı, yayın adı, sayfa.

  Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.

  Cilt numarası, “C” kısaltması kullanılmadan yazılır. Cilt ve sayfa numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.

  Örnek: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

  Cilt numarasının belirtilmesinde Romen rakamı kullanılmaz.

  Hatalı Kullanım: V/11 Doğru Kullanım: 5/11

  İki kısımdan müteşekkil ciltleri olan eserlerin ciltlerinin kısım numaraları, parantez içinde belirtilir.

  Örnek: el-Muğnî 6(1)/33-34; el-Muğnî 6(2)/121; MEB İslam Ansiklopedisi 5(1)/13.

  Makale atıflarında dergi cilt ve sayı numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.

  Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

  Eserin basım sayısı, “bs.” kısaltması kullanılmadan “8. Basım” şeklinde açık olarak yazılır. Bu bilgi kaynakçada basım tarihinden önce belirtilir. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.

 • EndNote ve Zotero gibi programlarda basım sayısı sadece rakam ile yazılır; Nokta ve basım ifadesi (. Basım) yazılmaz. Baskı bilgisi belirtilmeyen eserler için “Basım Sayısı Yok” bilgisi eklenmez.
 • Örnek:
  Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011.

  Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.

  Eser isimleri (Kitap, Dergi, Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eser, Tez, Rapor, Gazete vb.) eğik yazılır (Italicized Titles). Eser isimleri, “age.” veya “agm.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.

  İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.

  İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

  Kitap Bölümü, Sözlük Maddesi, Ansiklopedi Maddesi, Makale Adı, Bildiri Başlığı, Sosyal Medya İletisi, TV Program Adı ve Müzik eseri çift tırnak içinde yazılır.

  Kitap Bölümü, Basılı Bildiri ve Ansiklopedi Maddesi türündeki çalışmalar kaynakçada yazılırken sayfa aralığı en sonda değil basım bilgilerinden önce belirtilir. Yalnızca makale türü çalışmalarda sayfa aralığı en sonda yazılır.

  Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

  Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193.

  İlk geçtiği yerde atıf yapılan yayının baskı bilgilerini içeren parantez işaretinden önce virgül kullanılmaz.

  Örnek:
  Hatalı Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition, (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.

  Doğru Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.

  Erişim adresi sadece kaynakçada yazılır. Dipnotta yazılması, çalışmanın dizgisi yapılırken güçlüklere neden olmaktadır. “Erişim” ifadesinden sonra iki nokta (:) kullanılmaz. Erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL (Uniform Resource Loader) bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.

 • EndNote’da “Tahkik Eden”, “Neşreden”, “Sadeleştiren” ve “Hazırlayan”, aynı isimde olan veri alanına, Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” veya “İlave/Ekstra” alanına girilir.

 • EndNote ve Zotero gibi programlarda cilt ve baskı sayısı kaydedilirken “Cilt” ile “x. Basım” sözcükleri yazılmaz. Bunlar şablonda yer almaktadır.

 • Makale DOI (Digital Object Identifier) numarası EndNote ve Zotero kütüphanesine https://doi.org/ uzantısı olmadan 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer almaktadır.
 • Klasik kaynakların basım tarihi, Hicrî/Milâdî olarak “534/1139” şeklinde yazılır.

  Örnek:
  Hâfızüddin Muhammed el-Bezzâzî, el-Fetâva’l-Bezzâziyye (Bulak: el-Matbaatü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1310/1892), 243.

 • Eser baskı bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote programında tarih bilgisi 1422/2001 şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.
 • Was this page helpful?

  1. Genel İlkeler” hakkında 24 yorum var.


  1. Merhabalar,
   Aşağıda bilgilerini paylaştığım eseri iki yayınevi ortak bir şekilde yayımlamış. Bibliyografik gösteriminin ne şekilde olacağını belirtebilirseniz memnun olurum..

   Nemr, Abdülmün’im. ʿUlumü’l-Kur’āni’l-Kerim. Kahire &Beyrut : Dārü’l-Kitābi’l-Mısri &Dārü’l-Kütübi’l-İslāmiyye &Dārü’l-Kitābi’l-Lübnani, 1983.

   1. İki yayınevinin ortak yayımladığı eserlerde, yayınevi isimleri arasında “ve anlamında &” simgesi kullanılabilir. İSNAD’da birden fazla yazar ismi bulunduğunda isimler arasına aynı simge eklenir.
    Nemr, Abdülmün’im. ʿUlumü’l-Kur’āni’l-Kerim. Kahire & Beyrut : Dārü’l-Kitābi’l-Mısri, Dārü’l-Kütübi’l-İslāmiyye & Dārü’l-Kitābi’l-Lübnani, 1983.

  2. Soru:
   Aynı eserin farklı ciltlerine aynı dipnotta yer verildiğinde ciltler arası virgülle mi, noktalı virgülle mi ayrılmalı?
   mesela: Râzî, Tefsir, 2/10-15, 123; 5/135, 187; 22/14, 111-112 = doğru mu?

   teşekkürler.

  3. Sayın Hocam,
   Tercüme makalelerde dipnotların dönüştürülmesi ile ilgili bir klavuz ya da bölüm var mı ben mi bulamadım acaba? Örneğin yazarın dipnotta metin içerisinde Meyer (2008) diye atıf yaptığı eseri nasıl dönüştüreceğiz? Ya da dönüştürülecek mi?

   1. Yazar Meyer (2008) şeklinde bir makaleye atıf yapmışsa o kaynak KAYNAKÇA’da öğrenilebir. Bir makaleyi tercüme eden ÇEVİRMEN, o çeviriyi hangi dergiye gönderecek ise o derginin yazım ilkelerine göre atıfları ve kaynakçayı dönüştürmesi gerekir.
    * Bir makaleyi çevirmeye başlamadan önce yayıncısından ÇEVİRİ İZNİ alınmalıdır. Yayıncı telif hakkı için ücret isteyebilir.

  4. Merhaba,
   İki sorum olacaktı, cevap verebilirseniz memnun olurum.
   -“Genel İlkeler” kısmında iki yazar adı olduğunda isimlerin arasında “kısa tire (-)” kullanılması gerektiği belirtilmiş. Ancak bazı yerlerde ve/& kullanılması gerektiği söylenmiş. Hangisini esas almalıyız.
   -“Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi” gibi eser isimlerini yazarken örnekteki gibi (:) mi kullanılmalıdır, (;) mü kullanılmalıdır.
   Teşekkür ederim.

   1. İki yazar adı olduğunda isimlerin arasında “kısa tire (-)” kullanılmalı.Web sitesindeki sayfalar güncelleniyor. Güncel versiyon / 2. Edisyon için PDF kılavuzu kullanmanızı öneririz. Kısa sürede online tüm sayfalar güncellenmiş olacak
    Kitap isimlerinde Kitap kapağı/jenerik sayfasındaki isimlendirme esas alınmalıdır. Kapakta;
    Barut, Top ve Tüfek
    Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi
    şeklinde iki satır halinde yazan yayınevleri, jenerik sayfasında bu eserin kütüphanelere TEK SATIR olarak nasıl kaydedileceğine dair bilgiyi yazması gerekir. Türkiyede ne yazık buna çok dikkat edilmiyor.
    Dolayısı ile jenerikte yok ise şu ihtimallerden biri kütüphaneler ve araştırmacılarca tercih ediliyor:
    Barut, Top ve Tüfek Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi
    Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi
    Barut, Top ve Tüfek / Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi

    Yurt Dışı Örneği
    Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
    Names: Shihadeh, Ayman, editor. | Thiele, Jan, editor.
    Title: Philosophical theology in Islam: later Ashʻarism east and west / Ayman Shihadeh, Jan Thiele.
    Description: Leiden ; Boston : Brill, 2020. | Series: Islamicate
    intellectual history, 2212-8662 ; vol.5 | Includes index.
    Identifiers: LCCN 2020008681 (print) | LCCN 2020008682 (ebook) | ISBN 9789004426603 (hardback) | ISBN 9789004426610 (ebook) Subjects: LCSH: Asharites. | Islam—Theology. | Islam—Doctrines—History. Classification: LCC BP166.14.A84 P45 2020 (print) | LCC BP166.14.A84 (ebook) | DDC 297.2/041—dc23

  5. Hocam, eserlerin italik yazımıyla ilgili bilgi verir misiniz eser de bulamadım da, herzaman mı eser adı italik yazılıyor? Klasik eserlerde, kaynakça yazımında bir istisna var mı

  6. hayırlı günler soruma cevap verirseniz memnun olurum. şahıstan alınan resimlerin kaynakçasını nasıl yazmamız gerekiyor. örneğin ali köse arşivinden (1979) erişim tarihi :010.2002 diyemi yoksa nasıl yazmalıyım. internet sitesi kitap gazete vb değil

  7. Hocam,
   “İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “kısa tire (-)” kullanılır.” denilmiş ancak verilen örnekte “Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi” uzun tire kullanılmış. Klavye sürçmesinden kaynaklı bir hata olsa gerek.

  8. Hocam, Zotero uygulaması kullanırken aynı dipnotta aynı müellife ait kaynak verirken “a.mlf.” yazısını nasıl yazacağız?

   1. Aynı dipnotta peş peşe aynı yazarın eseri geldiğinde otomatik eklemesi gerekir, kontrol edelim; Şimdilik makale bittikten sonra manuel eklenebilir.

  9. Hocam dipnotta birden fazla eser verirken elimizdeki eserlerin basım tarihine göre mi sıralayacağız?

   1. Doğrudan alıntı yapıldı ise ilk önce alıntı yapılan o kaynak yazılır. Sonra bu konuda ayrıca bk. denilip diğerleri eklenir.
    Alıntı değil ise kaynaklar belli bir düzen içinde sıralanabilir. Örneğin bilim dalının Tarih ise en esli kaynaktan en güncele doğru sıralanabilir. Kaynakların sıralanmasındaki özel bir durum yok ise en eskiyeden en yeniye doğru sıra takip edilebilir.

  10. EndNote’da “Tahkik Eden”, “Neşreden”, “Sadeleştiren” ve “Hazırlayan”, aynı isimde olan veri alanına, Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” veya “İlave/Ekstra” alanına girilir. Mendeley”de nereye gireceğiz?

   1. Mendeley’de de dizi editörü (Series Editor) olarak ekleyebilirsiniz. Series Editor alanı görünmüyorsa Tools->Options->Document Details yolunu takip ederek bu alanı aktif edebilirsiniz.

  Bir Cevap Yazın