6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)

Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitaplarından biri kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi ve sonrasında “Kitap Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. İstenmesi hâlinde parantez içinde hadis numarası da yazılabilir.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Hadis Kitabının Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Buhârî, “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
 • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

  Örnek: Soyad, Ad

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

  Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

 • EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında program dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Bâb Numarası “Menâḳıb”, 24 şeklinde sayfa numarası yazılıyormuş gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Buhârî, “Menâḳıb”, 24 olarak yazılmış olur.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
 • Was this page helpful?

  6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)” hakkında 26 yorum var.


   1. Hadis kaynaklarına atıfta, kitabın hangi sistemi kullandığına bakılır, ona göre kaynak gösterilir: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad-dipnotlu/6-hadis-kaynaklari/
    6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)
    6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)
    6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)
    6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)
    6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)
    6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)
    Çeviri ise ayrıca MÜTERCÜM ADI belirtilir: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad-dipnotlu/2-kitap/2-7-kitap-ceviri/

  1. merhaba hocam makalede geçen bir hadisi alıntıladığımız da o hadisin kaynakçasında neşreden bulunmuyorsa şu şekilde bir dipnot hatalı mıdır: Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, (Beyrut: 1991), “Tevhid”,36.

  2. Hocam isnad sistemini zotero üzerinden kullanıyoruz. Elle eklediğim Arapça kitaplarının isimlerinde kelimenin ilk harflerini dipnotta büyük gösteriyor (Et-Tabakâtü’l-Kübrâ) gibi. Halbuki doğrusu et-Tabakâtu’l-kübrâ’dır değil mi? Bu nasıl halledilebilir?

   1. Muhtasar eserler ayrı bir telif türüdür. Tek yazarlı telif kitap gibi atıf yapabilirsiniz.
    İbnü’n-Nâzım, el-Miṣbâḥ fi’ḫtiṣâri’l-Miftâḥ

  3. Hocam zotero programında eser isimlerindeki transkripsyon işaretlerini atadığımız tuşlarla yapamıyoruz. Bundan dolayı önce worde yazıp daha sonra kopyalayıp zoteroya aktarıyoruz. Acaba siz de aynı sorunu yaşıyor musunuz veya bir çözüm yolu var mı?

  4. s.a
   Kütüb-i Sitte’yi Zotero’da dipnot verirken Sonraki Geçtiği Yerde (Buhârî, “Menâḳıb”, 24) değil de (Buhârî, el-Câmi’, “Menâḳıb”, 24) şeklinde geçiyor. Bunu bir türlü yapamadım. Tşk ederim

   1. Bunu ben de merak ediyorum. Ben kısa başlık olarak “Sahîh” yazmayı tercih ettim. Böylece (Buhârî, Sahîh, “Menâḳıb”, 24) oluyor. Çözüm bulan olursa buraya yazsa iyi olur. Ya da yetkili arkadaşların başka bir tavsiyesi varsa… Herkese iyi çalışmalar.

  5. Buhari, Tirmizi gibi veya başka diğer hadis kitaplarını kaynak gösterirken thk.(tahkik eden)’li olanları nasıl kaynak göstereceğiz? Tahkik sistemine göre mi hadis kaynağı gibi mi?

   1. Tahkik veya neşir eserin ilmi yayın türüdür. Hadis kitapları tahkik edilerek yayımlanmış ise muhakkik adı belirtilir. Hadis atıflarında aşağıdaki üç seçenekten biri, hadisin yer aldığı kaynağa göre tercih edilir:
    6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)
    6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)
    6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)

    örnek:
    Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001. BU ESER TAHKİK EDİLMİŞ OLSAYDI thk. yazılacaktı.

  6. Hocam internet ortamından alınan, güvenilir bir internet sitesinden alınan hadisleri web ortamını belirterek nasıl kaynakçada gösterebiliriz?

  7. Hocam mesela kaynakçada şöyle bir eser oluşturduk.
   Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. Sahîḥ-i Müslim. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki. 5 Cilt. Kâhire: Dâru ihyâ’l-kütübi’l-Arabiyye, ts..
   Burada sondaki ts. mi olmalı yoksa ts.. mı olmalı? Yani tek nokta mı iki nokta mı?

  Bir Cevap Yazın