4. Öz ve Özet Yazımı

Makale ve bildiri gibi akademik yayınların başında, incelenen konuyu kısa ve anlaşılabilir biçimde özetleyen en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe Öz ile İngilizce Abstract bulunmalıdır. Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem ile ulaşılan temel sonuçlara yer verilmelidir. Öz/Abstract, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır.[1] İngilizce (abstract) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam’ın 3. edisyonu dikkate alınmalı[2] ve Çeviri Yazı/Transkripsiyon Alfabesi kullanılmalıdır.

Örnek:

Türkçe Metinde İngilizce Metinde
Kâbe Kaʿba
Faysalü’t-tefrika Fayṣal al-tafriqa
Eş‘arîlik Ashʿarism
Teşbîh Tashbīh
Abdülkādir el-Bağdâdî ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī
Vâsıl b. Atâ Wāṣil b. ʿAṭāʾ
Ebû Hanîfe Abū Ḥanīfa

Hakem değerlendirmesinden geçen ve yayıma kabul edilen makalelerin başında, en az 750, en fazla 1.500 kelimeden oluşan Türkçe Özet ile İngilizce Summary eklenebilmektedir. Özet/Summary kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet/Summary, paragraflar hâlinde yazılmalı ancak alt başlık kullanılmamalıdır. Özet kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isimler (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adları ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır.[3] İngilizce metin (Summary) kaleme alınırken ise metinde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. edisyonu dikkate alınmalı[4] Transkripsiyon Alfabesi kullanılarak yazılmalıdır.

 1. bk. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr
 2. Encyclopaedia of Islam Three, https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3
 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr
 4. Encyclopaedia of Islam Three, Millî Kütüphane üyeliği ile “Elektronik Kaynaklar” sayfasından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcı Adı Millî Kütüphane üye numarası ve şifre günayyıl şeklinde sayı ile doğum tarihidir. bk. http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/E-Veri-Tabanlari/Brill-Encyclopaedia-of-Islam-Online.aspx
Was this page helpful?

4. Öz ve Özet Yazımı” hakkında 4 yorum var.


 1. Sayın hocam aynı metin içinde hem ulaşılan sonuçlara değinilmemeli hem de değinilmeli demişsiniz.
  Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli; ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir.
  Özet/Summary kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir.
  Kanaatimce ister uzun isterse de kısa özet olsun her ikisi de sonuçları içermelidir. Zira özet, makaleyi ana hatlarıyla okuyucuya aktarmak için yazılıyor. Sonuçlar da buna dahil.

  1. Öz/Abstract ile Özet/Summary birlikte kullanıldığında özde sonuçlar istenmiyor; özette isteniyor. Makalede, tezde vb. sadece öz yer alacak ise sonuçlar eklenmelidir.

 2. Sayın hocam, yukarıda ansiklopedilerin örneklerinde yazım adına örnek verilen “Abdülkādir el-Bağdâdî ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī” ayrı şahırlar mı (Ben öyle bilişyorum) yoksa aynı şahıs fakat yazılım mı farklı biri Abdulkâdir diğeri Abdulkâhir

Bir Cevap Yazın