6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)

Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları kaynak “Kitap Adı” ve sonrasında hadis numarası belirtilir. Hadis numarasından sonra parantez içinde cilt ve sayfa numarası da yazılabilir.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Hadis Numarası).
Örnek … (Müslim, “Ticârât”, 45).
… (İmam Mâlik, “Sadaka”, 12).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Hadis Numarası).
Örnek … (Müslim, “Ticârât”, 47).
… (İmam Mâlik, “Sadaka”, 14).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Hadis Numarası).
Örnek … (Müslim, “Ticârât”, 47).
… (İmam Mâlik, “Sadaka”, 14).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56.

İmam Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî. el-Muvaṭṭaʾ. nşr. Abdüvehhâb Abdüllatîf. Kahire: y.y., 1382/1962.

 • Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” kaydedilir.

  Örnek: Ad Alanına: Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc,

  Soyad Alanına: Müslim

  Ad Alanına: Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî

  Soyad Alanına: İmam Mâlik

 • EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Hadis Numarası, elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında programlar dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Hadis Numarası “Ticârât”, 45 şeklinde sayfa numarası yazılır gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Müslim, “Ticârât”, 45 olarak yazılmış olur.
 • Was this page helpful?

  Bir Cevap Yazın