2.8. Kitap-Neşir

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968).
… (Teftâzânî, 1408/1988).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968).
… (Teftâzânî, 1408/1988).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Taşköprizâde Ahmed Efendi, 1968, 2/162).
… (Teftâzânî, 1988, 22-24).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Hadis, 3. Basım, 1968.

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988.

  • EndNote programında “Neşreden”, “Neşreden” olarak girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.

  • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

    Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

    Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın