Editörler Çalıştayı Kararları II (2019)

İLAHİYAT ALAN DERGİLERİ EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI II SONUÇ RAPORU
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 19/01/2019)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Dini İlimler Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörlüğü´nün iş birliğinde 19/01/2019 tarihinde Sivas’ta, ilahiyat alanında yayın yapan hakemli dergileri temsil eden 66 editör ve dergi sorumlusunun katılımı ile İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II düzenlenmiştir.

Çalıştayın akademik içeriğine dair çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Araştırma Merkezi (DİMER), 02/06/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezin görevleri, “İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak, ilahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak, Ulusal İlahiyat Atıf Dizini’ni kurmak, bilimsel süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanı kapsamında yer alan makaleleri indekslemek ve kullanıcılara sunmak, Dini İlimler Anahtar Kavramlar Veri Tabanı’nı Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet sunacak şekilde hazırlamak, dini ilimler alanındaki yayınların ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ilkelerine uyumunu sağlayacak çalışmalar yürütmek” şeklinde belirlenmiştir.

DİMER, görevlerini yerine getirmek amacıyla faaliyetlerine Haziran 2017 itibariyle başlayarak ilk olarak 20/01/2018 tarihinde Sivas’ta İlahiyat Alan Dergileri Editör Çalıştayı – I’i düzenlemiştir. Çalıştayda, ilahiyat alan dergileri özelinde süreli akademik yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler ele alınmıştır. Alınan kararlar, dergi editörlüklerince büyük oranda uygulanmaya başlanmıştır.

19 Ocak 2019 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen İlahiyat Alan Dergileri Editör Çalıştayı’nda, akademik süreli yayıncılığın sorun ve ihtiyaçları ile bunların çözümüne yönelik konular ele alınmıştır. Bu kapsamda ilk oturumunda “Akademik Süreli Yayıncılıkta Hukuki ve Teknik Konular”, ikinci oturumunda “İlahiyat Alanı Süreli Yayıncılığı: Akademik ve Etik Konular”, üçüncü oturumda “Dergilerin Etki Değerleri: İndekslere Başvuru ve Kabul Süreçleri” görüşülmüş ve dördüncü oturumunda “Uygulamalı Eğitim” gerçekleştirilmiştir. Kapanış oturumunda ise “Çalıştay Sonuç Raporu” müzakere edilerek yapılan değerlendirmeler sonunda, aşağıda sunulan 28 karar kabul edilmiştir.

1. Hakemli dergiler, bilimsel araştırma sonuçlarının kamuoyuna ulaştırılmasında ve üretilen bilginin yaygınlaştırılmasında önemli bir görev ifa etmektedir. Ayrıca bu dergilerde yayımlanan makaleler akademik görevlendirme, kadro ve bilimsel teşvik işlemlerinde de dikkate alınmaktadır. Bu açıdan; çoğu, bir üniversite veya fakülte adına yayın yapan hakemli dergilerin akademik yayıncılık standartlarına uygun yayın yapmaları önem taşımaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de üniversite yayını olan akademik dergilerin tabi olduğu Yükseköğretim Kurulu’nun 1984 yılında çıkarttığı Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik’in ihtiyaca cevap veremediği değerlendirilmektedir. Anılan yönetmeliğinin “akademik süreli yayıncılığa dair ulusal standartları” içerecek şekilde güncellenmesinin bir gereksinim olarak tespit edildiğinin Yükseköğretim Kurulu’na arzına,

2. İlahiyat alan dergilerinin kurumsallaşmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacı ile “Akademik Süreli Yayıncılık Yönergesi” hazırlanmasına, yönergenin 30 Nisan 2019 tarihine kadar Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Emrah KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Ali DADAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU’dan oluşan alt komisyon tarafından hazırlanarak editörlerin değerlendirmesine sunulmasına,

3. Dergilerde editörlerin görev değişimi sürecinde yeni sayı yayımı, indekslere başvuru ve veri iletim işlemlerinde aksamalar olabildiği dikkate alınarak, bu tür aksaklıkların engellenmesi amacı ile görev devirlerinde derginin mevcut durumunu gösterir rapor ile dergiye ait kullanıcı şifrelerinin yazılı olarak devredilmesinin bir usûl olarak benimsenmesine,

4. İlahiyat alan dergilerinde yayın değerlendirme sürecinin “Çift Taraflı Kör Hakemlik İlkesi (Double-blind peer review)” çerçevesinde yürütülmesine,

5. Hakem gizliliğini sağlamak amacı ile hakem listelerinin en az 30 isimden oluşması şartı ile yayın yılı sonunda tek liste hâlinde yayımlammasına; hakem listelerinin 30 isimden az olması durumunda hakem gizliliğini korumak amacı ile yayımlanmamasına,

6. Dergilere gönderilen makalelerin ön inceleme, intihal taraması ve yayın etiği incelemesi aşamalarından sonra hakem değerlendirmesine gönderilmesine, intihal tarama sonucunda tespit edilen benzerlik oranının (dipnot ve kaynakça hariç) en fazla %20 olmasına ve yazarınca benzerlik oranı düşürülmeyen bir çalışmanın hakem sürecinin başlatılmamasına,

7. DergiPark ile intihal yazılımları arasında, sisteme yüklenen çalışmaların ön kontrol aşamasında benzerlik raporunun doğrudan alınabileceği bir yazılım entegrasyonunun yapılmasının bir ihtiyaç olarak tespit edildiğinin TÜBİTAK ULAKBİM’e arzına,

8. Arapça olarak kaleme alınan makalelerde ön kontrol aşamasında ULAKBİM TR Dizin’in ve uluslararası indekslerin talepleri doğrultusunda Latin alfabesi ile yazılmış kaynakça talep edilmesine, çalışmanın hakem değerlendirmesinden geçmesinden sonra ise ayrıca Türkçe veya İngilizce başlık, öz, anahtar kelimeler de talep edilmesine,

9. 14/05/2018 tarihli Akademik Teşvik Yönetmeliği ile akademik faaliyet listesinden çıkarılan hakemlik görevinin yeninden yönetmeliğe eklenmesinin akademik dergi yayıncılığının desteklenmesi için gerekli görüldüğünün Yükseköğretim Kurulu’na arzına,

10. İlahiyat alan dergilerinin akademik yayıncılık süreçlerini konu edinerek sorun ve ihtiyaçların tespiti ile çözüme dair önerilere ulaşılmasını amaçlayan bir araştırma projesi hazırlanmasına ve TÜBİTAK’a başvurulmasına,

11. İlahiyat alan dergilerinde üzerinde ittifak sağlanan ortak bir “Ön Kontrol” ve “Yayın Değerlendirme Formu” kullanılmasının önemli olduğuna, bu formun Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanması için Prof. Dr. Ömer KARA, Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR, Doç. Dr. Reyhan KELEŞ, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gülmez, Dr. Öğr. Üyesi Mualla YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Elif KARA ve Dr. Arş. Gör. İshak TEKİN’den teşekkül eden alt komisyon oluşturulmasına ve değerlendirme formunun 31 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlanmasına,

12. TÜBİTAK ULAKBİM’in akademik dergiler için ücretsiz olarak sunduğu elektronik ortamda barındırma, editoryal süreç yönetimi ve DOI hizmetlerini içeren DergiPark’ın kullanımının tavsiye edilmesine,

13. Yazarların aynı çalışmasını birden fazla dergiye göndermesi sorunu ile karşılaşılabildiği dikkate alınarak yayın etiğine aykırı bu tür teşebbüslerin engellenmesi amacı ile DergiPark üzerinden yeni makale gönderildiğinde, o yazarın DergiPark bünyesindeki dergilerde işlemde olan makalelerinin ilgili editör tarafından görülebilmesine imkân sağlayan teknik bir düzenlemenin (Gönderi Detayları/Makale Yazarları/Yazarın İşlemdeki Aynı-Benzer Başlıklı Makaleleri, eklentisi) yapılması talebinin TÜBİTAK ULAKBİM’e arzına,

14. Dergilerin web sayfaları ile yayımlanan sayıların jenerik sayfalarında, dergilerin tarandığı indekslerin tam isimleri ile indekslere kabul tarihlerinin yazılmasının gerekli olduğuna,

15. Akademik indekslerin, dergileri belli kriterler çerçevesinde değerlendirdikten sonra kabul veya reddeden bir değerlendirme süreci yürüttüklerine ve “ulusal”, “alan”, “uluslararası” olmak üzere kategorileri bulunduğuna; kendilerine başvuru yapan tüm dergilerin makale verisini herhangi bir incelemeden geçirmeden doğrudan kabul eden ve yayımlayan online platformların indeks niteliği taşımadığına ve sadece “veri tabanı” olduğuna; bu nedenle dergi web sayfaları ile sayı jenerik sayfalarında derginin tarandığı indeksler ile veri tabanlarının ayrı listeler hâlinde “İndeksler/Indexes” ve “Dijital Platformlar/Platforms” şeklinde yayımlamasının gerekli olduğunun duyurulmasına,

16. DergiPark’ta indeskler ile dijital yayın platformlarının “İndeksler/Indexing” ve “Platformlar/ Platforms” şeklinde iki ayrı başlık altında yer almasına dönük düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun ULAKBİM’e arzına,
17. İlahiyat alanı doçentlik başvuru şartlarında, uluslararası makale kategorisinde yer alan “uluslararası alan indekslerinin” hangileri olduğunun belirlenmemiş olmasının doçent adayları, doçent jürileri ve editörleri tereddütte bıraktığına, bu konudaki belirsizliğin giderilmesinin önemli olduğuna ve aşağıda belirtilen indekslerin “İlahiyat alan indeksi” olarak belirlenmesine ilişkin başvuru şartlarında bir düzenleme yapılması talebinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına,

a) ATLA CPLI (ATLA Catholic Periodical and Literature Index)

b) ATLA NTA (ATLA New Testament Abstracts)

c) ATLA OTA (ATLA Old Testament Abstracts)

d) ATLA RDB (ATLA Religion Database)

e) EBSCO Academic Search Complete

f) EBSCO Academic Search Elite

g) EBSCO British Education Index

h) EBSCO CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)

i) EBSCO Christian Periodical Index

j) EBSCO Education Abstracts

k) EBSCO Humanities Full Text

l) EBSCO Humanities International Index

m) EBSCO Index to Jewish Periodicals

n) EBSCO Middle Eastern & Central Asian Studies

o) EBSCO Religion & Philosophy Collection

p) EBSCO Social Sciences Abstracts

q) EBSCO Social Sciences Full Text

r) EBSCO Al Masdar (Arab World Research Source)

s) ESCI (Emerging Sources Citation Index)

t) Index Islamicus (Sadece Avrupa dillerinde yayımlanan makaleleri indekse dâhil etmektedir)

u) MLA International Bibliography

v) ProQuest Arts & Humanities Database

w) ProQuest Middle East & Africa Database

x) ProQuest Philosophy Database

y) ProQuest Religion Database

z) SCOPUS

aa) ABC CLIO (America: History and Life Abstracts)

bb) ERIC (Abstract Journal of the Educational Resources Information Center)

cc) BAS (Bibliography of Asian Studies)

dd) BHI (British Humanities Index)

ee) IBZ (International Bibliographie der Zeitschriftenliteratur)

ff) Index Copernicus

gg) Philosopher’s Index

hh) R&TA (Religious and Theological Abstracts)

18. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilahiyat temel alanı doçentlik başvuru şartlarında yapılan son düzenleme ile 10 puana düşürülen “Uluslararası alan endekslerinde yer alan dergilerde yayımlanmış makale” kategorisindeki puanlamanın, 15 olarak değiştirilmesinin, dergilerin uluslararası kalite standartlarını yakalamasına destek için bu hususun önemli ve gerekli olduğunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına,

19. Süreli akademik dergilerde yapılan editörlük görevinin, doçentlik başvurusunda puan değerinin olmasının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına,

20. Ulusal ve uluslararası indekslere yapılan başvuruların teknik eksiklikler sebebi ile olumsuz neticelenmemesi için dergilerin ISSN kayıtlarındaki ve web sayfalarındaki Türkçe ve İngilizce bilgiler ile matbu sayıların jenerik sayfalarındaki bilgilerin güncel ve aynı olması gerektiğinin hatırlatılmasına,

21. Matbu dergiler gibi elektronik dergilerin de yayımladıkları her sayı için sayı jenerik sayfası oluşturmalarının gerekli olduğunun duyurulmasına, jenerik sayfalarında dergi adı, ISSN/e-ISSN, cilt, sayı, yayın tarihi, yayıncı, yazı işleri müdürü, editör, alan editörleri/editör yardımcıları, yayın kurulu, danışma kurulu, tarandığı indeksler ve dergi iletişim bilgisinin bulunmasına,

22. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde, aktif katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi ile aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmenin “haksız yazarlık [haksız editörlük]” başlığı altında yayın etiğine aykırı eylemler arasında sayılması nedeni ile dergilerde bilfiil görev üstlenmeyen kişilerin dergilerin editöryal ekibine dâhil edilmemesinin yasal bir zorunluluk olduğunun duyurulmasına,

23. Dergide bilfiil görev üstlenen editöryal ekibin; dergi yayın politikasının korunması, dergi sayılarının zamanında yayımlanması, yayın kurulu kararlarına uyulması ile hakem sürecinin gizliliğinin ve objektifliğinin sağlanmasında görevli ve sorumlu olduğuna,

24. ULAKBİM TR Dizin’e yeni başvuran ve dizine kabul edilen dergilerin izleme sürecinin Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) üzerinden yürütülmesi nedeni ile sistemde yer alan dergi bilgilerinin güncel tutulmasının ve yeni sayı yayını sonrası tam sayı pdf dosyası, sayı XML verisi ve talep edilen hakem raporlarının sisteme yüklenmesinin gerekli olduğunun duyurulmasına,

25. Derginin yeni matbu sayısı yayımlandığında Derleme Kanunu’nda belirtilen ilgili kurumlara gönderilmesine ve online dergilerin sayı verisinin ise Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemi EYDeS’e yüklenmesinin Derleme Kanunu gereği yasal bir zorunluluk olduğunun duyurulmasına,

26. Sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım, atıf ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ın (www.isnadsistemi.org) hakemli dergiler tarafından kullanılmasının Yayın Kurullarına önerilmesine,

27. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi tarafından hazırlanan ve test aşamasında olan DAVET İlahiyat Atıf Dizini’nin, ülkemizde ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikimin daha ulaşılabilir olmasına, ilahiyat alan dergilerinin etki değerlerinin bibliyometrik analizlerle takibine ve yazarların çalışmalarına yapılacak atıfların tespitine imkân tanıyan teknik ve akademik özellikleri sebebi ile desteklenmesine,

28. İlahiyat alan dergilerinin ad, ISSN, yayın periyodu, web adresi ve indekslerde taranma durumları ile ilgili bilgilerin DAVET İlahiyat Atıf Dizini web sayfasında (www.davet.org.tr) “İlahiyat Alan Dergileri” başlığı altında yayımlanarak duyurulmasına,

oy çokluğu ile karar verildi. 19/01/2019, Sivas.
Adı Soyadı Unvanı Dergi Adı Görevi
Abdullah Demir, Dr. Öğr. Üyesi | İlahiyat Atıf Dizini & İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Abdulkadir Macit, Dr. Öğr. Üyesi | Kocaeli İlahiyat Dergisi Editörü

Abdullah Altuncu, Arş. Gör. | Kilis 7 Aralık Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Abdulnasır Süt, Doç. Dr. | Bingöl Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Abdussamet Özkan, Arş. Gör. | UMDE Dini Tetkikler Dergisi Editörü

Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. | e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergi Editörü

Ahmet M. Kandemir, Arş. Gör. | Necmettin Erbakan Ü İlahiyat Fak. Dergisi Alan Editörü

Ali Baltacı, Dr. Öğr. Üyesi | Din ve Bilim Dergisi Editörü

Ali Duman, Doçent Dr. | Hikmet Yurdu Dergisi Editörü

Ali Güngör, Öğr. Gör. | Kilis 7 Aralık Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Ali Karataş, Doç. Dr. | TADER: Tefsir Araştırmaları Dergisi Editörü

Ayhan Ak, Doç. Dr. | İslam Bilimleri Araştırmalar Dergisi Editörü

Ayşe Zişan Furat, Doç. Dr. | Darulfunun İlahiyat Dergisi Baş Editörü

Emrah Kaya, Dr. Öğr. Üyesi | Sakarya Ü İlâhiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Elif Kara, Dr. Öğr. Üyesi | Bartın Ü İslami İlimler Fak. Dergisi Editör Yrd.

Erdoğan Köycü, Dr. Öğr. Üyesi | Bartın Ü İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörü

Esma Aygün Yakın, Arş. Gör. | Bozok Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Faruk Evrenk, Arş. Gör. | Dicle Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Fatma Bayraktar Karahan, Dr. | Diyanet İlmi Dergi Editörü

Fatma Kurttekin, Dr. Öğr. Üyesi | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Alan Editörü

Fevzi Rençber, Dr. Öğr. Üyesi | The Journal of Academic Social Science Studies Alan Editörü

Hadi Sofuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi | Dokuz Eylül Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Halil İbrahim Delen, Arş. Gör. | Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi Editör Yrd.

Halil İbrahim Doğramacı, Arş. Gör. | Ondokuz Mayıs Ü İlahiyat Fak. Dergisi Editör Yrd.

Halil Temiztürk, Arş. Gör. | Trabzon İlahiyat Dergisi Editör Yrd.

Hasan Meydan, Doç. Dr. | Değerler Eğitimi Dergisi Editörler Kurulu

Harun Bekiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi | İnönü Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Harun Çağlayan, Doç. Dr. | Kalemname Dergisi Alan Editörü

Harun Geçer, Arş. Gör. | Gümüşhane Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Hilmi Karaağaç, Doç. Dr. | İLADER: İlahiyat Araştırmaları Dergisi Editörü

İrfan Erdoğan, Dr. | Marife Dini Araştırmalar Dergisi Alan Editörü

İrfan Karadeniz, Arş. Gör. | Recep Tayyip Erdoğan Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

İshak Tekin, Dr. Arş. Gör. | Eskişehir Osmangazi Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

İsmail Bulut, Doç. Dr. | Hitit Ü İlahiyat Fakültesi Dergi Editörü

İsmail Hakkı Atçeken, Prof. Dr. | İSTEM Dergisi Editörü

Kılıç Aslan Mavil, Dr. Öğr. Üyesi | Abant İzzet Baysal Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

M. Fatih Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi | Edebali İslamiyat Dergisi Editörü

Mahmut Samar, Dr. | Tahkik Dergisi Yardımcı Editörü

Melek Dikmen, Doç. Dr. | Süleyman Demirel Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Mualla Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi | Toplum Bilimleri Dergisi Editör Yrd.

Muhammed Aslan, Arş. Gör. | Bingöl Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Alan Editörü

Muhammed Bilal Gültekin, Ar. Gör. | DAVET İlahiyat Atıf Dizini- Araştırmacı

Murat Akın, Dr. | Bülent Ecevit Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü (2018)

Murat Demirkol, Prof. Dr. | Eskiyeni Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Selim Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi | Kader Dergisi Editörü

Mustafa Ulu, Dr. Öğr. Üyesi | Bilimname Dergisi Editörü

Mustafa Ünverdi, Doç. Dr. | İlahiyat Akademi Dergisi Editörü

Mustafa Yiğitoğlu, Dr. Öğr. Üyesi | Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi Editörü

Nebi Butasım, Dr. Öğr. Üyesi | Bingöl Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Nuran Öztürk, Prof. Dr. | Çukurova Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Osman Acun | Usûl İslam Araştırmaları Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Osman Durmaz, Arş. Gör. | Mütefekkir Dergisi Editörü

Osman Murat Deniz, Dr. | Çanakkale Onsekiz Mart Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Osman Zahid Çifçi, Doç. Dr. | Marife Dini Araştırmalar Dergisi Editörü

Ömer Kara, Prof. Dr. | Kisbu İlahiyat Dergi Editörü

Ömer Sabuncu, Dr. Öğr. Üyesi | Harran Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Özcan Güngör, Doç. Dr. | Journal of Analytic Divinity Dergisi Editörü

Ramazan Turgut, Dr. Öğr. Üyesi | Yüzüncü Yıl Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Reyhan Keleş, Doç. Dr.| İlâhiyat Tetkikleri Dergisi Editör Yrd.

Rifat Türkel, Doç. Dr. | İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi | Baş Editör

Selim Yılmaz, Arş. Gör. | Harran Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Sema Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

Sena Kaplan, Arş. Gör. | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Alan Editörü

Süleyman Pak, Dr. Öğr. Üyesi | Tokat Gaziosmanpaşa Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü

Şuayip Özdemir, Prof. Dr. | Amasya Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Sahibi

Veysel Özdemir, Doç. Dr. | HADITH Dergisi Editörü

Zehra Betül Ustaoğlu, Arş Gör. | R. Tayyip Erdoğan Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yrd.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın