3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde

İlk Geçtiği Yerde … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Mahmud, 1431/2010).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Mahmud, 1431/2010).
Doğrudan Alıntı … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Mahmud, 1431/2010, 290).
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. Kitap Adı. mlf. Yazarın Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Tahkik edilen veya neşredilen bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın