3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde

İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, mlf. Yazar Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 14.
Sonraki Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Soyadı, “Bölüm Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek Mahmud, “Mukaddime”, 34.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. Kitap Adı. mlf. Müellifin Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Tahkik edilen veya neşredilen bir kitapta yer alan mukaddime, takdim ve ekler gibi kısımlar da kitap bölümü olarak kaynak gösterilir.

Was this page helpful?

3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde” hakkında 12 yorum var.


 1. Neşreden mukaddimesinin sayfaları Arap alfabesi ile numaralandırıldığında sayfa numarası nasıl ifade edilir?

  1. Neşreden mukaddimesinin sayfaları Arap alfabesi ile numaralandırıldığında Kevserî, “Mukaddime”, 3 şeklinde gösterilir. AYIRICI olarak “Mukaddime” yazıldığı için ayrıca Arapça numaralandırma olduğunun belirtilmesine gerek yoktur.

    1. Kaynakta yazıldığı şekilde gösterilir. Yalnız sayfa numarası farklı alfabe ile yazılmışsa, örneğin Arap alfabesi veya Arapça numaralandırma varsa bunlar latin alfabesiyle gösterilir.

  1. Dipnotta kitap cilt ve sayfası belirtilir, dip. Dipnot işaretinden sonra dipnot numarası yazılır. Örnek:

   Bu görüşü naşir dipnotta belirtmektedir: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011), 2/34, dip. 123.

 2. Zotero programı ile bu tür bir atıf yaparken müellif kısmını nasıl yazabiliriz? Örnek vermek gerekirse Kavak, Özgür, “Takdim” Siyaset Adabı, mlf. Ebû Osman el-Câhız, trc. Ali Benli (İstanbul: Klasik, 2015). Bu şekilde bir dipnot atmaya çalışırken Zotero’da Cahız’ı ne olarak kaydetmemiz gerekiyor?
  Kitap Bölümü olarak kaydettiğimizde Zotero’da asıl kitabın müellifini yazabileceğimiz bir alan yok. Bunu nasıl aşabiliriz? Teşekkürler.

 3. Bir müellifin eseri, risalesi başka bir çalışma ile veya bir mecmua içerisinde neşredildiğinde nasıl atıf yapacağız? kitap bölümü olarak mı? Aşağıdaki kullanımlar uygun mudur?

  Hâkim el-Cüşemî, Şerḥu’l-ʿUyûn (Fażlu’l-iʿtizâl ve ṭabaḳātü’l-Muʿtezile içinde), nşr. Fuâd Seyyid (Tunus: ed-Dârü’t-Tûnisiyye li’n-Neşr, 1974), 383.

  Mansûr-Billâh Abdullah b. Hamza ez-Zeydî, el-Mesâ’ilü’l-müteferriḳa (Mecmûʻu resâʻili’l-İmâm el-Manṣûr-Billâh Abdullah b. Ḥamza içinde), nşr. Abdüsselâm b. Hamza el-Vecîh (Amman: Mü’essesetü’l-İmâm Zeyd b. Alî es-Sekāfiyye, 2002), 1/330-333.

  1. İSNAD 1 ve 2’nci edisyonda buna dair bir başlık açmamıştık. 3’üncü edisyon taslağına ekleme yaptık, istişare edip nasıl kullanılacağı belirlenecek. Şimdilik aşağıdaki gibi kullanılması mümkün.
   Hâkim el-Cüşemî, Şerḥu’l-ʿUyûn (Fażlu’l-iʿtizâl ve ṭabaḳātü’l-Muʿtezile içinde), nşr. Fuâd Seyyid (Tunus: ed-Dârü’t-Tûnisiyye li’n-Neşr, 1974), 383.

Bir Cevap Yazın