12.1. Sözlük-Arap Harfli

Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.

Biyografik eserler de sözlük türü kapsamında atıf ve kaynakçada belirtilir.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Sözlük Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Muhammed Fuâd Abdülbâkī, el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), “ecl”, 332.

Muhammed Aʿlâ b. Ali et-Tehânevî, Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm, nşr. Ali Dahrûc – Abdullah Hâlidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), “delîl”, 1/793-799.

Hayreddin ez-Ziriklî, el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim, nşr. Züheyr Fethullah (Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002), “Ahmed Emîn”, 1/101.

Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, nşr. Abdullah Ali el-Kebîr (Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.), “ʿabd”, 4/2776.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdülbâkī, “ecl”, 337.

Tehânevî, “delîl”, 1/797.

Ziriklî, “Ahmed Emîn”, 1/101.

İbn Manzûr, “ʿabd”, 4/2776-2782.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. Kahire – Beyrut: y.y., 1364/1945.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.

Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. nşr. Ali Dahrûc – Abdullah Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.

Ziriklî, Hayreddin. el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim. nşr. Züheyr Fethullah. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002.

  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken madde adı belirtilmez. Madde adı, sayfa alanına çift tırnak içinde yazılır ve sonrasına cilt/sayfa numarası belirtilir: Sayfa/Page Alanı: “delîl”, 1/797
  • Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

    Bir Cevap Yazın