12.1. Sözlük-Arap Harfli

Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.

Biyografik eserler de sözlük türü kapsamında atıf ve kaynakçada belirtilir.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Sözlük Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Muhammed Fuâd Abdülbâkī, el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), “ecl”, 332.

Muhammed Aʿlâ b. Ali et-Tehânevî, Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm, nşr. Ali Dahrûc – Abdullah Hâlidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), “delîl”, 1/793-799.

Hayreddin ez-Ziriklî, el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim, nşr. Züheyr Fethullah (Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002), “Ahmed Emîn”, 1/101.

Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, nşr. Abdullah Ali el-Kebîr (Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.), “ʿabd”, 4/2776.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdülbâkī, “ecl”, 337.

Tehânevî, “delîl”, 1/797.

Ziriklî, “Ahmed Emîn”, 1/101.

İbn Manzûr, “ʿabd”, 4/2776-2782.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. Kahire – Beyrut: y.y., 1364/1945.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.

Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. nşr. Ali Dahrûc – Abdullah Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.

Ziriklî, Hayreddin. el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim. nşr. Züheyr Fethullah. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken madde adı belirtilmez. Madde adı, sayfa alanına çift tırnak içinde yazılır ve sonrasına cilt/sayfa numarası belirtilir: Sayfa/Page Alanı: “delîl”, 1/797
 • Was this page helpful?

  12.1. Sözlük-Arap Harfli” hakkında 15 yorum var.


   1. Keşşaf, terimler sözlüğü mahiyetindedir. Ansiklopedi özel bir yayın türüdür. 1531’de Thomas Eliot tarafından İngilizce’de, Fransız yazar François Rabelais vasıtasıyla da encyclopédie şeklinde Fransızca’da kullanılan (1532) ve daha sonra da diğer Avrupa dillerine geçen kelime, ilk defa yine XVI. yüzyılda Paul Scalich’in bir eserine isim olarak verilmiştir. Bununla birlikte kelimenin bir yayın türünün ortak adı olarak kullanılması ve eserlere isim olarak verilmesi, XVIII. yüzyılda Diderot ve arkadaşlarının Encyclopédie’yi yayımlamalarından sonraki tarihlere rastlar.

  1. Merhaba,
   Mütercim Âsım Efendi’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ tercümesi olan “el-Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kāmûsi’l-muhît” adlı eserini de mi bu formda gireceğiz? Eserin editörü Mustafa Koç. Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından basılmış.

  2. Hocam bir eserin farkli ciltlerinden istifade edildiği takdirde bu ciltler kaynakca da nasil gosterilmelidir?

  3. Hocam şamile’deki kitaplar matbu nüshayla aynı olsalar dahi kitap künyesi bölümünde tahkik eden ifadesi kullanılıyor. Bu durumda Arapça Sözlükleri dipnotta nasıl yazabiliriz?

  4. hocam latinize edilmemiş Osmanlı Türkçesi ile yazılan sözlükleri nasıl dipnot vereceğiz?

  Bir Cevap Yazın