5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı

Kitâb-ı Mukaddes (Kutsal Kitap, The Bible) bir araya getirilmiş bağımsız kitaplardan oluşmaktadır. Bu kitaplar; Yaratılış, Matta İncili, Elçilerin İşleri gibi isimler almışlardır. Kitâb-ı Mukaddes, Eski Antlaşma (Ahd-i Atik, Old Testament) 39 kitap ve Yeni Antlaşma (Ahd-i Cedid, New Testament) 27 kitap olmak üzere 66 kitaptan müteşekkildir. Yayımlandığı bütün dillerde, Kitab-ı Mukaddes isimli yayının baş tarafında bu kitapların kısaltmalarına yer verilmektedir. Uluslararası kullanımda kaynak gösteriminde kısaltmalar esas alınmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde uluslararası yaygın kullanıma uyulması tercih edilmiştir.

İlk Geçtiği Yerde Kaynak Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Kitabı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003), Yar.1:12.

Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi – Yeni Yaşam Yayınları, 2009), Elç.12:10-12.

Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Yar.1:12.

Elç.12:10-12.

Kaynakçada Kaynak Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003.

Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi – Yeni Yaşam Yayınları, 2009.

 • Kitâb-ı Mukaddes, EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde yazar alanı boş bırakılarak kaydedilir.
 • Kitâb-ı Mukaddes içinde yer alan kitaplar ve kısaltmaları Türkçe ve İngilizce olarak aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

  Eski Antlaşma Kısa. Old Testament Abrs.
  1 Yaratılış/Tekvin Yar. Genesis Gen.
  2 Mısır’dan Çıkış/Çıkış Çık. Exodus Ex.
  3 Levililer/Levililer Lev. Leviticus Lev.
  4 Çölde Sayım/Sayılar Say. Numbers Num.
  5 Yasa’nın Tekrarı/Tesniye Yas. Deuteronomy Deut.
  6 Yeşu/Yeşu Yşu. Joshua Josh.
  7 Hakimler/Hâkimler Hak. Judges Judg.
  8 Rut/Rut Rut Ruth Ruth.
  9 I. Samuel/I. Samuel 1Sa. 1 Samuel 1 Sam.
  10 II. Samuel/II. Samuel 2Sa. 2 Samuel 2 Sam.
  11 I. Krallar/I. Kırallar 1Kr. 1 Kings 1 Kgs.
  12 II. Krallar/II. Kırallar 2.Kr. 2 Kings 2 Kgs.
  13 I. Tarihler/ I. Tarihler 1.Ta. 1 Chronicles 1 Chr.
  14 II. Tarihler/II. Tarihler 2.Ta. 2 Chronicles 2 Chr.
  15 Ezra/Ezra Ezr. Ezra Ezra.
  16 Nehemya/Nehemya Neh. Nehemiah Neh.
  17 Ester/Ester Est. Esther Esth.
  18 Eyüp/ Eyub Eyü. Job Job.
  19 Mezmurlar (Zebur)/Mezmurlar Mez. Psalms Ps.
  20 Süleyman’ın Özdeyişleri/Süleymanın Meselleri Özd. Proverbs Prov.
  21 Vaiz/Vaiz Vai. Ecclesiastes (Qoheleth) Eccl.
  22 Ezgiler Ezgisi/Neşideler Neşidesi Ezg. Song of Songs/Solomon Song.
  23 Yeşaya/İşaya Yşa. Isaiah Isa.
  24 Yeremya/Yeremya Yer. Jeremiah Jer.
  25 Ağıtlar/Yeremyanın Mersiyeleri Ağı. Lamentations Lam.
  26 Hezekiel/Hezekiel Hez. Ezekiel Ezek.
  27 Daniel/Daniel Dan. Daniel Dan.
  28 Hoşea/Hoşea Hoş. Hosea Hos.
  29 Yoel/Yoel Yoe. Joel Joel.
  30 Amos/Amos Amo. Amos Amos.
  31 Ovadya/Obadya Ova. Obadiah Obad.
  32 Yunus/Yunus Yun. Jonah Jon.
  33 Mika/Mika Mik. Micah Mic.
  34 Nahum/Nahum Nah. Nahum Nah.
  35 Habakkuk/Habakkuk Hab. Habakkuk Hab.
  36 Sefanya/Tsefanya Sef. Zephaniah Zeph.
  37 Hagay/Haggay Hag. Haggai Hag.
  38 Zekeriya/Zekarya Zek. Zechariah Zech.
  39 Malaki/Malaki Mal. Malachi Mal.
  Yeni Antlaşma Kısa. New Testament Abrs.
  1 Matta Mat. Matthew Mt.
  2 Markos Mar. Mark Mk.
  3 Luka Luk. Luke Lk.
  4 Yuhanna Yu. John Jn.
  5 Elçilerin İşleri/Resullerin İşleri Elç. Acts Acts.
  6 Romalılar/Romalılara Mektup Rom. Romans Rom.
  7 1.Korintliler/Korintoslulara Birinci Mektup 1Ko. 1 Corinthians 1Cor.
  8 2.Korintliler/Korintoslulara İkinci Mektup 2Ko. 2 Corinthians 2Cor.
  9 Galatyalılar/Galatyalılara Mektup Gal. Galatians Gal.
  10 Efesliler/Efesoslulara Mektup Ef. Ephesians Eph.
  11 Filipililer/Filipililere Mektup Flp. Philippians Phil.
  12 Koloseliler/Koloselilere Mektup Kol. Colossians Col.
  13 1.Selanikliler/Selâniklilere Birinci Mektup 1Se. 1 Thessalonians 1Thess.
  14 2.Selanikliler/Selâniklilere İkinci Mektup 2.Se. 2 Thessalonians 2Thess.
  15 1.Timoteos/Timoteos’a Birinci Mektup 1Ti. 1 Timothy 1Ti.
  16 2.Timoteos/Timoteos’a İkinci Mektup 2Ti. 2 Timothy 2Ti.
  17 Titus/Titusa Mektup Tit. Titus Tit.
  18 Filimon/Filimona Mektup Flm. Philemon Phlm.
  19 İbraniler/İbranilere Mektup İbr. Hebrews Heb.
  20 Yakup’un Mektubu/Yakubun Mektubu Yak. James Jas.
  21 1.Petrus/Petrusun Birinci Mektubu 1Pe. 1 Peter 1Pet.
  22 2.Petrus/Petrusun İkinci Mektubu 2Pe. 1 Peter 2 Pet.
  23 1.Yuhanna/Yuhannanın Birinci Mektubu 1Yu. 1 John 1Jn.
  24 2.Yuhanna/Yuhannanın İkinci Mektubu 2Yu. 2 John 2Jn.
  25 3.Yuhanna/Yuhannanın Üçüncü Mektubu 3Yu. 3 John 3Jn.
  26 Yahuda/Yahudanın Mektubu Yah. Jude Jude.
  27 Vahiy/Vahiy Va. Revelation Rev.

  İlişkili Dosyalar

  Bu içerik ile ilişkili dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  Was this page helpful?

  5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı” hakkında 6 yorum var.


  1. matta 26. bölüm 2 numaralı ayeti anladığım kadarıyla Mat. 26:2 şeklinde yazacağım. doğru mu ?

   1. Kaynak Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
    Kitabı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003), Yar.1:12.

    * Matta Mat.

  2. Talmud veya benzeri, bablar ve maddelerden oluşan dini kitaplarda da bu sistemi kullanabilir miyiz? Mesela Talmud için Sonraki Geçtiği Yerde: Bava Metzia 71b:12. şeklinde kullanılıyor genelde. Ya da Misneh Torah için Sonraki Geçtiği Yerde: MT.
   Forbidden Foods 4:5. yabancı kaynaklarda genelde bu şekilde dipnot verilmiş. Biz de böyle kullanabilir miyiz? Teşekkürler.

  3. Deuterokanonik kitaplarda da aynı şekilde kullanılabilir mi? Mesala Tobit kitabı için Tob. şeklinde

  Bir Cevap Yazın