1. Genel İlkeler

DİKKAT: Eserin belli bir yerine değil bütününe atıf yapılıyorsa sayfa numarası belirtilmez. Bunun dışında atıf veya alıntı yapıldığında, eserin sayfa numarası mutlaka belirtilir.

İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Örnek: … (Topaloğlu – Çelebi, 2015, 55).

 • Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.

  EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,

  Ahmed Cevdet Paşa,

  Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin

  Ahmed Cevdet Paşa

Aynı yazarın aynı alıntıda birden fazla çalışması peş peşe kaynak olarak belirtilecekse ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” alanına “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır.

Örnek: … (Kutlu, 2010, 56; a.mlf., 1997, 317-331).

Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.

Örnek: … (Koç, 2014a, 44; a.mlf., 2014b).

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise alıntıda ilk yazarın soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise alıntıda ilk editörün soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Genel kural olarak alıntılarda eser künye bilgileri virgül (,) ile kaynakçada ise nokta (.) işareti ile ayrılır.

Birden fazla esere atıf yapılırken iki eserin künye bilgileri noktalı virgülle (;) ayrılır.

Örnek: Yazar soyadı, yayın adı, sayfa; Yazar soyadı, yayın adı, sayfa.

Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.

Cilt numarası, “C” kısaltması kullanılmadan yazılır. Cilt ve sayfa numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.

Örnek: … (Akün, 1989, 2/416).

Cilt numarasının belirtilmesinde Romen rakamı kullanılmaz.

Hatalı Kullanım: V/11 Doğru Kullanım: 5/11

İki kısımdan müteşekkil ciltleri olan eserlerin ciltlerinin kısım numaraları, parantez içinde belirtilir. Bu durumda atıf bilgisi de köşeli parantez içerisine alınır.

Örnek: … [Kādî Abdülcebbâr, 1963, 6(2)/22].

Eserin basım sayısı, “bs.” kısaltması kullanılmadan “8. Basım” şeklinde açık olarak yazılır. Bu bilgi kaynakçada basım tarihinden önce belirtilir. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.

 • EndNote ve Zotero gibi programlarda basım sayısı sadece rakam ile yazılır; Nokta ve basım ifadesi (. Basım) yazılmaz.

Örnek: Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.

Kitap Bölümü, Basılı Bildiri ve Ansiklopedi Maddesi türündeki çalışmalar kaynakçada yazılırken sayfa aralığı en sonda değil basım bilgilerinden önce belirtilir. Yalnızca makale türü çalışmalarda sayfa aralığı en sonda yazılır.

Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193.

 • EndNote’da “Tahkik Eden”, “Neşreden”, “Sadeleştiren” ve “Hazırlayan”, aynı isimde olan veri alanına, Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” veya “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 • EndNote ve Zotero gibi programlarda cilt ve baskı sayısı kaydedilirken “Cilt” ile “x. Basım” sözcükleri yazılmaz. Bunlar şablonda yer almaktadır.
 • Makale DOI numarası EndNote kütüphanesine https://doi.org/ uzantısı olmadan 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer almaktadır.

Klasik kaynakların basım tarihi, Hicrî/Milâdî olarak “534/1139” şeklinde yazılır.

Örnek: … (Bezzâzî, 1310/1892, 243).

 • Eser baskı bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote’ta tarih bilgisi 1310/1892 şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.

Tarihi bilinmeyen bir eser için “ts.” kısaltması kullanılır.

Örnek: … (Topaloğlu, ts., 2/143).

Sayfa aralıkları 135-139 şeklinde tam olarak yazılır.

Örnek: … (Gazzâlî, 1976, 135-136).

Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Sistem ile aynı şekilde oluşturulur.

Was this page helpful?

1. Genel İlkeler” hakkında 6 yorum var.


 1. (Koç, 2014a, 44; a.mlf., 2014b).
  bu örnekte görülen, basım tarihi olan belli olan iki eser var. Bu iki eserin de tarihsiz olduğunu varsayarsak;
  (Koc. ts.a, 44; amlf. ts.b) şeklinde mi yoksa (Koc. tsa, 44; amlf. tsb,) şekinde mi verilmelidir?

 2. Bir sayfa içerisinde aynı eserden 2 farklı alıntı kullanılmışsa, bunların sayfa sonunda kaynakça olarak belirtilmesi gerekir mi ? yoksa kaynakça kısmına eklenmesi yeterlimidir?

  1. Atıflar hem sayfa altında dipnot olarak belirtilmeli hem de kaynakçada gösterilmelidir. * Kaynaçada kitapların atıf yapılan sayfaları yazılmaz. Makale, ansiklopedi maddesi, bildiri ve kitap bölümlerinin sayfa aralığı belirilir.

 3. Sn. Hocam, Pınarbaşı’na göre (1999, 153) diyerek atıf yapılabilir mi?
  yazarın soyadını cümle içinde kullandığımız için parantez içinde tekrar vermeden.

Bir Cevap Yazın