6. Yazar İsimlerinin Yazımı


  • Arapça ve Farsça kökenli müellif isimleri Türkçe metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili şahıs maddesinde yer alan madde başı esas alınarak yazılır: Fahreddin er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi. Sonraki kullanımlarında ise meşhur ad tercih edilir: Râzî, Cüveynî gibi.
EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken “Soyad, Ad” şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero gibi programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinebilir.
  • Yabancı yazar isimlerinin yazımında Library of Congress’in Yetke (Otorite) Dizini’nden (Name Authority Headings) istifade edilebilir.[1]

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed

Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.

EndNote Ad Alanı                     : Ömer Seyfettin,

Ahmed Cevdet Paşa,

Zotero Ad Soyad Alanı          : Ömer Seyfettin

Ahmed Cevdet Paşa

  • yüzyıldan önce vefat eden şahısların ölüm tarihleri “(öl. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (öl. 534/1139).
Aile Bakanlığı, Web of Science, EBSCO gibi kurum isimleri yazılırken ad alanına kurumun ismi, soyad alanına ise Kurum isminin kısaltması yazılır.

Soyad, Ad

AB, Aile Bakanlığı

EBSCO, EBSCO Academic Search Comlete

WoS, Web of Science

DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini

  • Özel isimlerin sonuna gelen hâl ekleri, vefat tarihinden sonra değil hemen isimden sonra yazılır.
Hatalı Kullanım: “Saffâr (öl. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru Kullanım: “Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

  • Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) yer alan harekesiz ayn harfleri, Türkçe metinde hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Şu‘be, Mu‘tezile.
  • Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “ve/ampersand işareti (&)” kullanılır.

Bekir Topaloğlu & İlyas Çelebi

  • Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

[1]      Bk. Library of Congress, “Name Authority Headings”, https://authorities.loc.gov

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüntülenme: 484 Yayınlanma Tarihi: 26.10.2019 23:18
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015